Altijd Gratis Samples Bij Je Bestelling

Herroepingsrecht

8.1 De Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Stralendehuid  binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Dit kunt u doen door ons een email te sturen naar Info@stralendehuid.nl  of u kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • Als klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

8.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, zal stralendehuid dit compenseren. 

Eventuele door klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan klant worden terugbetaald.

8.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Speciaal voor klanten handelend in uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat producten enkel ongebruikt in ongeopende verpakking geretourneerd kunnen worden. 

8.3A Het herroepingsrecht geldt niet voor:

Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals make-up en cosmetica producten) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Derhalve mogen deze producten enkel teruggezonden worden indien de verzegeling nog in tact is en het product niet geopend is geweest. In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht.

8.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

8.5 Klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping tezamen met het retourproduct terug te zenden naar stralendehuid . Stralendehuid bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Retouradres:

Voor retouren graag contact opnemen. 

8.6 Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Stralendehuid de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

8.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.